به شهر الكترونيك آستارا خوش آمديد.

weather.ir is down

 
وظايف شورای اسلامی شهر:
 

 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزيركشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زيرخاتمه مي پذيرد:
الف) استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب) بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج) تعليق طبق مقررات قانوني .
د) فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 2- بررسي و شناخت كمبودها نيازها و نارسائيهاي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي ، بهداشتي و افتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط .

 3- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
 4- همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي آموزشي و اقتصادي و عمراني بنابه درخواست آنان .
 5- برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي و عمراني فرهنگي و آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذيربط .
 6- تشويق وترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .
 7- اقدام درخصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد ، توزيع و مصرف و نيز انجام آمارگيري تحقيقات محلي و توزع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط .
 8- نظارت برحسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
 9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور.
 10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هرشش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور.
 11- همكاري شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .
 12-تصويب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
 تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري بحساب هايي كه باتاييد شوراي شهردربانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
 13- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان كارمزد .
 14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد فروش و مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري .
 تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .
 15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
 16-تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشوراعلام مي شود .
 17- نظارت برحسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
 18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
 19- نظارت بر امور تماشا خانه ها سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن .
 20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايس عمومي وعمران و زيبائي شهر.
 21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسال خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
 22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهای تأسيسات شهري .
 23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان هاو ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
 24- تصويب نام گذاري معابر و ميادين خيابان ها و كوچه وكوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
 25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب ويا الصاق هرنوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
 26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن بارعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .
 27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
 28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .
 29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره .
 تبصره 1- دركليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهرخواهد بود .
 تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف اند درطول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

 
 

 بازگشت به صفحه اصلی شورای شهر >>

 
نام كاربري :
رمز عبور :

» عضویت «

الحاق آستارا به اردبیل خیال بافی است!
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و به رسم سفر هاي گذشته بار دیگر مسئله الحاق آستارا به اردبیل نقل محافل شد! كليد
 ٢٣:٢١ - 1393/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازديدکنندگان اين صفحه:: 1824 | بازديدکنندگان امروز: 150 | کل بازديدکنندگان: 4858450 | زمان بارگزاري صفحه: 0/1719 ثانيه